Mica tấm cho lò hơi

Sizes are 340x34mm(B-9),

320x34mm(B-8), 280x34mm(B-7),

250x34mm(B-6),

220x34mm(B-5),

190x34mm(B-4),

340x30mm(A-9) to 190x30mm(A-4).

Thickness: 0.1mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, tolerance: +/- 0.03mm,